Jihočeský krajský atletický svaz

Pozváno: 35 delegátů s HR (29 zástupců oddílů, 6 členů VV JKAS)

Přítomno: 22 delegátů (16 zástupců oddílů, 6 členů VV JKAS), 1 host

Zástupce ČAS, ředitel F. Fojt se omluvil - přeložená schůze představenstva.

Valná hromada JKAS, proběhla 22. 2. 2013 v 16.00 v ČB, restaurace Hotel Malý pivovar****, České Budějovice, Karla IV. 8.

Program

 • návrh kandidátů k volbám do VV JKAS a prezentace
 • kontrola usnesení z VH z roku 2012 - přednese p. Novák
 • zpráva o činnosti 2012 - přednese p. Novák
 • zpráva o hospodaření JKAS v roce 2012 - zpracuje a přednese pí. Tycová
 • volby VV JKAS - volí se předseda, 6 členů a revizor
 • zpráva volební komise - vyhlašuje výsledky voleb
 • zpráva soutěžní komise - přednese p. Rybák
 • zpráva o SCM - přednese p. Bor
 • zpráva komise rozhodčích - přednese p. Vacek
 • zpráva revizora - přednese p. Prášil
 • diskuse k předchozím bodům - řídí p. Rybák
 • volba delegátů na valnou hromadu ČAS 6. dubna 2013
 • vystoupení hostů
 • návrh na usnesení a po připomínkách schválení

Průběh valné hromady

 1. VH řídil p. Novák (Rybák se omluvil, že přijede později), přivítal přítomné a proběhlo schválení jednacího řádu a programu.
 2. Proběhla volba mandátové, volební komise, návrhové komise - zvoleni p. Tipka, pí. Váňová.
 3. Kontrola usnesení z VH z roku 2012 - přednesl p. Novák.
 4. Zprávu o činnosti přednesl p. Novák.
 5. Zprávu o hospodaření přednesla pí. Tycová, obsah, hospodaření JKAS v roce 2012 - dále návrh rozpočtu JKAS za rok 2013 a metodika hospodaření.
 6. Zprávu soutěžní komise přednesl p. Rybák, zhodnocení přeborů 2012, návrhy soutěží KPD pro rok 2013.
 7. Zprávu o SCM přednesl p. Bor.
 8. Zprávu komise rozhodčích přednesl p. Vacek.
 9. Zprávu revizora přednesl p. Prášil.
 10. Diskusi k předchozím bodům řídil p. Novák.
 11. Volba delegátů na VH ČAS: Počet volených delegátů na VH ČAS 4, návrh: p. Novák, p. Tipka, p. Urs, p. Bahenský.
 12. Zpráva volební komise: Pozváno 35, přítomno 22, VH je usnášení schopná, vyhlašuje výsledky voleb. Valná hromada volila:
  • předsedou navržen Pavel Novák - zvolen: 21 pro, 1 se zdržel
  • 6 členů výboru JčKAS - zvoleni: David Bor 21 hlasů, Dagmar Tycová 21 hlasů, Václav Tipka 21 hlasů, Ludvík Vacek 21 hlasů, Petr Bahenský 15 hlasů, Urs Gysel 13 hlasů
  • nezvoleni: Michal Rybák 10 hlasů, Bohuslava Váňová 7 hlasů a Miroslav Šimek 0 hlasů
  • náplň a funkce nového výboru bude dohodnuta mailovou cestou a na schůzi JKAS 25. 3. 2013
  • revizorem JKAS navržen Milan Prášil - zvolen: 22 pro, 0 proti, 0 zdržel
 13. Diskusní příspěvek p. Putschögel - zvážit vhodný výběr termínů v SŘ, aby nedocházelo ke kolizím z tradičními běhy.
 14. P. Novák seznámil přítomné s přípravou a zajištěním LODM v U. Hradišti.
 15. SŘ 2013 na přání předsedy dokončí p. Rybák za úhradu.
 16. Návrh usnesení - usnesení bylo schváleno všemi hlasy, zdržel se 0, proti 0.
 17. Závěrem poděkoval p. Novák hostům a delegátům za účast a klidné a konstruktivní jednání VH.

V Č. Budějovicích, 22. 2. 2013

Zapsal: Pavel Novák