Jihočeský krajský atletický svaz

Záznam z VH JKAS

Valná hromada JKAS proběhla 14.3.  2014 v 16. 00 v Jindřichově Hradci

Místo: nekuřácký salonek Restaurace U Papoušků,Na Příkopech 188/II, 377 01 Jindřichův Hradec


Přítomní dle presenční listiny;uložena u sekretáře JKAS

  • Valná hromada JKAS: schválen program a příprava VH,
  • VH řídil p.Bahenský, přivítal přítomné a proběhlo schválení jednacího řádu, programu, proběhla volba mandátové a návrhové komise - p.Tipka, Záhorková
   • kontrola usnesení z VH z roku 2013 - přednesl p. Novák
   • zpráva o činnosti 2013 - přednesl p. Novák
   • zpráva o hospodaření JKAS v roce 2013 přednesla pí. Tycová
   • zprávu soutěžní komise přednesl p. Tipka
   • zpráva o SCM - předložil p. Bor (omluven) a přednesl p. Novák
   • zpráva komise rozhodčích - přednesl p. Vacek
   • zpráva revizora - nebyla p. Prášil je v nemoci
   • diskuse k předchozím bodům, se nesla především v soutěží na dráze i v hale a zejména ke kategorii nemladšího žactva,závěra zapracované do SŘ 2014,vydá p.Tipka
   • vystoupení hostů,nebylo p. Kubálek se z pracovních důvodů omluvil.
   • návrh na usnesení a po připomínkách schválení –viz příloha

Pozvání delegátů jeden do 75 registrovaných atletů, aktivních trenérů a rozhodčích k 31.12.2013, nad 75 dva (TABOR, SOKCB, 4DVCB, NVCEL, CECCB, PISEK,VESEL)

 Zpracoval: Novák Pavel

USNESENÍ z volební VH Jihočeského kraje, konané dne 14.3.2014

 1. Valná hromada schvaluje
  1. Navržený program valné hromady, jednací řád.
  2. Složení mandátové, volební a návrhové komise.
 2. Valná hromada bere na vědomí
  1. Zprávu mandátové komise, kterou přednesl pan Tipka.
  2. Kontrolu usnesení z minulé VS 22.2.2013. Všechny úkoly byly splněny. Kontrolu provedl pan Novák.
  3. Zprávu o činnosti Jihočeského kraje za rok 2013, kterou přednesl pan Novák.
  4. Zprávu o hospodaření za rok 2013, kterou přednesla paní Tycová.
  5. Dohodnuté úpravy budou zaneseny do soutěžního řádu.

Zaznamenala: Záhorková