Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: Novák Pavel, Rybák Michal, Tipka Václav, Bor David, Vacek Ludvik, Tycová Dagmar, Mileret Karel, Zikmund Miroslav, Smoliková Růžena, Jašarová Ema, Váňa Pavel, Váňová Bohuslava, Fleischmann Pavel, Tůma Jan, Bahenský Petr, Bahenská Kateřina, Chládková Šárka, Kadlec Jiří, Blažek Rudolf, Toman Václav, Fuka Josef, Rokos Ivan, Sodomka Milan, Bartoš Dušan

Hosté: Putschögl Jaroslav a Ladislav Kňákal - delegát ČAS

Omluveni: Vit Bohuslav, Kinšt Otakar a Prášil Milan

Valná hromada JčKAS - proběhla v Táboře.

VH řídil p. Rybák, přivital hosty a proběhlo schváleni jednaciho řádu dle programu.

Proběhla volba mandátové a návrhové komise. Složeni Bahenský, Bahenská, Fleischmann.

Mandáty delegátů s HR potvrzeny atletickým oddilem / klubem: 19, a výbor JčKAS 6 členů tj. celkem 25, přítomno 23, VH je usnášenischopná.

Kontrola usneseni z VH z roku 2011 - přednesl p. Novák.

 • Zpráva o činnosti 2011 - přednesl p. Novák. Plénu předložil pisemné podklady, hodnoceni roku 2011, stav členské základny, aktivnich rozhodčich a trenérů, metodiku hospodaření, zdůraznil přínos pořádáni MČR a MU v kraji.
 • Zpráva o hospodařeni zpracovala pi. Tycová. Obsah: hospodařeni JčKAS v roce 2011, návrh rozpočtu JčKAS na rok 2012.
 • Zprávu soutěžni komise přednesl p. Rybák. Provedl zhodnoceni loňské sezony. Rok 2012, terminy a mista konáni přeborů, pořadatele Struktura soutěže 2012 - dohodnuté viz diskuze.
 • Zpráva o SCM - přednesl p. Bor. SCM je pravidelně hodnoceno na jednánich VV JčKAS.
 • Zpráva komise rozhodčich - přednesl p. Vacek. Komise rozhodčich zajisti nominaci na KP na dráze 2012, podklad bude zaslán mailem do 31. března. Školeni proběhne 21. 4. 2012.
 • Zpráva revizora - přednesl p. Novák
 • Diskuse k předchozim bodům, řídil p. Rybák.
 • Usneseni: p. Bahenský přednesl návrh na usneseni a bylo schváleno, viz příloha.

Závěrem poděkoval p. Novák hostům a delegátům za účast a klidné a konstruktivni jednáni VH.

 

VH JčKAS, pátek 16. 3. 2012 - záznam diskuzi a změn

SŘ 2012 - diskuze, hlasováni

registrace mladšiho žactva a přípravek - zůstává, že registrace pro mladši žactvo je povinná pro start v soutěžich JčKAS a ČAS; registrace přípravek jen v případě, že budou chtit startovat v soutěžich mladšiho žactva řízených JčKAS a ČAS

 • změna SŘ ohledně možného dvojstartu za družstva mládeže pro přípravky a mladši žactvo v soutěžich JčKAS. Po diskuzi hlasováno o zachováni starého modelu (neumožňuje dvojstart) nebo o změně v povoleni dvojstartu. Odhlasována změna SŘ ve prospěch dvojstartů. Druhé hlasováni o změně 2A) dvojstart přípravky - mladši žactvo a mladši žactvo - starši žactvo nebo 2B) dvojstart mladši žactvo - starši žactvo přineslo schváleni možnosti 2B)
 • změna SŘ 2012 ve prospěch závodniků v tom, že všechny kategorie obdrži v KPD pro družstva na stupnich vitězů poháry a pro závodniky medaile
 • kontrola a změny v terminovce JčKAS - kategorie, datumy, stadiony, přihlášená družstva v KPD 2012, výzva ke kontrole kontaktnich údajů oddilů

Diskuze

 1. z komise rozhodčich Luděk Vacek - molitanové překážky přípravek a problém jejich obiháni/skopáváni - vyjádřeni od Pavla Fleischmanna a Šárky Chládkové, že měnit je pro přípravky určitě nebudou, vzejde v průběhu roku návrh na zamezeni jejich obiháni (nejspiš jedna sada navic a vytvořeni souvislé řady napříč drahami bez mezer), případně nějaké zatiženi proti skopnuti - odkopnuti...
 2. od Pavla Váni - žádost o rozděleni při KPJ v hale kategorii dorostu a dospělých a i samostatné vyhlašováni kategorii, ne jen u překážek a vrhu kouli. Vzato na vědomi a výborem JčKAS sděleno, že předběžně to neni problém. STK JčKAS s tim bude při tvorbě halových KPJ 2013 počitat
 3. Michal Rybák - seznámeni delegátů VH JčKAS s dopisem a informaci z ČASu o změně přiděleni výtěžků z loterii 2012 pro obce a sportovni prostředi v ČR a tim nutnost změnit požadováni financi na sport důrazněji na obcich, kde ty které subjekty působi... je otázkou jak se podle tohoto návodu ty které oddily mohou jednáni na obcich a městech zúčastnit...
 4. David Bor - v Táboře proběhne 22. 4. 2012 školeni trenérů přípravek - bližši informace budou na webu www.atletika.czwww.atletikatabor.cz oddily již nyni mohou informovat zájemce...
 5. z ČASu přivezl David Bor nové oštěpy pro žákyně a dorostenky 500 g - informace o přiděleni oštěpů: à 4 ks TABOR a SOKCB (pokyn ČAS, středisko SpS), à 3 ks NVCEL, 4DVCB a PISEK (pokyn JčKAS, pořadatelé žákovských závodů 2012), dále po 1 ks pro oddily JčKAS pracujici s mládeži (pokyn JčKAS); přehled vydaných oštěp viz Dagmar Tycová

Vystoupeni hostů - za ČAS Ladislav Kňákal

 • o změnách v ČSTV, které nejspiš směruji k jeho zániku...:-(
 • registrace již atletů v kategorii přípravek - jde o evidenci členů pro orgány ČR - na základě mohutnosti evidované členské základny dnes stát primárně děli příspěvek na činnost svazů... hledá se nějaká zjednodušená forma, za menši penize, zdarma to nebude asi nikdy...
 • oficiálni informace o nominaci Davida Bora na předsedu Komise mládeže ČAS
 • informace o přípravě nové podoby soutěži družstev dospělých od roku 2013 řízených ČAS

Zpracoval: Novák Pavel a Michal Rybák


Usneseni z Valné hromady Jihočeského krajského atletického svazu ze dne 16. 3. 2012

Valná hromada

 1. Bere na vědomi
  • zprávu předsedy o činnosti JčKAS za obdobi 2011
  • zprávu hospodáře za obdobi 2011 a rozvahu na 2012
  • revizni zprávu p. Prášila
 2. Schvaluje
  • propočet na rok 2012
  • úpravy SŘ (soutěžni řád), zejména v oblasti ml. žactva a ml. žactva - elévů (přípravky)
 3. Ukládá
  1. předsedovi a hospodáři
   • dokončit inventarizaci majetku a rozpočet KAS 2012 do 31. 5. 2012 a předložit je ke schváleni VV KAS
  2. VV KAS
   • vytvořit podminky pro dobrou reprezentaci na LODM a MU 5-ti utkáni, připravit návrh výběru a stanovit vedouci na tuto akci

Zaznamenal: Bahenský Petr - sepsáno 16. 3. 2012