Jihočeský krajský atletický svaz

Usnesení z VH JKAS

Valná hromada JKAS proběhla 20.3.2015 v 16. 00 v Písku

Místo: Hotel OtavArena Písek, Burketova 303, 397 01 Písek


Přítomní dle presenční listiny; uložena u sekretáře JKAS

  • Valná hromada JKAS: schválen program a příprava VH,
  • VH řídil p. Bor přivítal přítomné a proběhlo schválení jednacího řádu, programu, proběhla volba mandátové a návrhové komise
   • kontrola usnesení z VH z roku 2014 - přednesl p. Novák
   • zpráva o činnosti 2014 - přednesl p. Novák
   • zpráva o hospodaření JKAS v roce 2014 - přednesla pí. Tycová
   • zprávu soutěžní komise - přednesl p. Tipka
   • zpráva o SCM - přednesl p. Bor
   • zpráva komise rozhodčích - přednesl p. Vacek
   • zpráva revizora - přednels p. Prášil
   • diskuse k předchozím bodům - řídil p. Bor
   • návrh na usnesení a schválení – viz příloha

Pozvání delegátů jeden do 75 registrovaných atletů, aktivních trenérů a rozhodčích k 31.12.2013, nad 75 dva (TABOR, SOKCB, 4DVCB, NVCEL, CECCB, PISEK,VESEL)

 Zpracoval: Novák Pavel

USNESENÍ  z  VH Jihočeského kraje, konané dne 20.3.2015

  1. Valná hromada schvaluje
   1. Navržený program valné hromady, jednací řád.
   2. Složení mandátové a návrhové komise: Najbrt, Bahenská, Fleischmann.
   3. 6 delegátů JKAS na VH ČAS v Nymburce 26.4.2015– zvoleni: p. Bahenská, Fleischmann, Gysel, Chládková, Novák, Vacek.
   4. Příspěvek AO 10Kč na evidovaného člena ve prospěch JKAS, toto platí už pro rok 2015 a bude splatné na základě faktury k 30.6.

  2. Valná hromada bere na vědomí
   1. zprávu mandátové komise, kterou přednesl pan Najbrt.
   2. kontrola usnesení z VH z roku 2014 - přednesl p. Novák
   3. zpráva o činnosti 2014 - přednesl p. Novák
   4. zpráva o hospodaření JKAS v roce 2014 přednesla pí. Tycová
   5. zprávu soutěžní komise přednesl p. Tipka
   6. zprávu o SCM – přednesl p. Bor
   7. zprávu komise rozhodčích - přednesl p. Vacek
   8. zprávu revizora - p. Prášil
   9. dohodnuté úpravy k soutěžím na dráze i v hale , zapracovat do SŘ 2015,vydá p.Tipka.

  3. Valná hromada ukládá
   1. předsedovi a hospodáři
    1. předat k nahlédnutí hospodaření roku 2014 a rozpočet KAS 2015 do 30.4.2015
    2. předat k nahlédnutí inventurní seznamy  do 30.4.2015
   2. předsedům AO
    1. předávat přihlášky k činnosti a evidenční listy na JKAS vždy do 30.1.roku.

Zaznamenala: Najbrt