Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: 11 členů za oddíly, 7 členů VV: viz presenční listina.
Hosté: ČAS zastupoval T. Purman.
Omluveni: M. Prášil, P. Váňa, B. Váňová, B. Vít.

Program

Valná hromada JčKAS - proběhla v Třeboni dne 26. 2. 2010 v 16.00 h, restaurace Adéla (salónek).

 • VH řídil p. Rybák, přivítal hosty a proběhlo schválení jednacího řádu dle programu.
 • Proběhla volba mandátové a návrhové komise - p. Tipka, Gryc a Mileret pozvání 35 delegátů, přítomno 18, VH je usnášeníschopná.
 • Kontrola usnesení z VH z roku 2009 - přednesl p. Novák.
 • Zpráva o činnosti 2009 - přednesl p. Novák. Plénu předložil písemné podklady, hodnocení roku 2009, stav členské základny, vývoj stadionů v Jč. Kraji. Halové závody v Praze prokázaly, že rozhodnutí pořádat samostatně KP muži a ženy i KP žactvo bylo správné a zejména pro žactvo přínosem před MČR.
 • Zpráva o hospodaření zpracovala pí. Tycová. Obsah: hospodaření JčKAS v roce 2009, návrh rozpočtu JčKAS na 2010 a metodiku hospodaření.
 • Zprávu soutěžní komise přednesl p. Rybák. Provedl zhodnocení loňské sezony. Rok 2010 termíny a místa konání přeborů, pořadatele doplnil P. Novák. Strukturu soutěže přípravek přednesl P. Fleischmann. Termíny 2010, včetně návrhu KP v krosu na podzim přílohou.
 • Zpráva o SCM - přednesl p. Bor. SCM je pravidelně hodnoceno na jednáních VV JčKAS.
 • Zpráva komise rozhodčích - přednesl p. Vacek. Komise rozhodčích zajistí nominaci na KP na dráze 2010, podklad bude zaslán mailem do 31. března. Dále zpracovala aktualizaci aktivních rozhodčích. Školení proběhne po obdržení dodatku pravidel.
 • Zpráva revizora - zpracoval p. Prášil - přednesla pí. Tycová.
 • Diskuse k předchozím bodům, říilí p. Rybák.
 • Vystoupení hostů: T. Purmam popřál hodně zdaru v roce 2010, zejména na MČR v přespolním běhu a předal záštitu hejtmana.
 • Usnesení: P. Mileret přednesl návrh na usnesení a bylo schváleno, viz příloha.

Závěrem poděkoval p. Novák hostům a delegátům za účast a klidné a konstruktivní jednání VH.

Příští schůze VV JčKAS dohodnuta na 29. 3. 2010.

Zapsala: Tycová Dagmar

Usnesení

Usnesení z Valné hromady Jihočeského krajského atletického svazu ze dne 26. 2. 2010 v Třeboni:

Valná hromada

 1. Bere na vědomí
  • Zprávu předsedy o činnosti JčKAS za období 2009
  • Zprávu soutěžní komise za období 2009
  • Zprávu hospodáře za období 2009 a rozvahu na 2010
  • Zprávu o SCM
  • Zprávu komise rozhodčích
  • Revizní zprávu p. Prášila
 2. Schvaluje
  • propočet na rok 2010
  • úpravy SŘ, zejména v oblasti ml. žactva a ml.žactva - elévů (přípravky)
  • Cestovné: V rámci JčKAS je možné při použití vlastního vozidla uhradit jízdní výdaje proplacením pouze základní sazby ve výši 3,90 Kč za 1 km. Taková úhrada musí být předem schválena předsedou. Předsedovi nebo jeho pověřenému zástupci je možné při použití vlastního vozidla uhradit jízdní výdaje proplacením pouze základní sazby ve výši 3,90 Kč za 1 km. Taková úhrada musí být doložena pozvánkou na jednání s partnery (KU, ČSTV, apod.). Na jednání VV JčKAS je VH předem schválena možnost úhrady při použití vlastního vozidla pro členy VV JčKAS.
 3. Ukládá předsedovi a hospodáři
  • dokončit hospodaření roku 2009 a rozpočet KAS 2009 do 30. 3. 2010 a předložit je ke schválení VV KAS
 4. Ukládá VV KAS
  • spolupracovat při výchově atletů, umožnit jim kvalitní závody
  • připravit školení rozhodčích II. a III. třídy, zajistit školení nových startérů, omlazení kádrů
  • vytvořit podmínky pro dobrou reprezentaci na 5 ti utkání, připravit návrh výběru a stanovit vedoucí na tuto akci do 31. 8. 2010
  • vytvořit podmínky a prostředky pro důstojné vyhodnocení a ocenění nejlepších atletů do 30. 11. 2010, sestavit anketu včetně vyhodnocení do 10. 12. 2010
  • připravit VH KAS 2011 - do 1. 12. 2010 a stanovit program na tuto akci
  • projednávat hospodaření KAS k 30. 6. 2010 a 31. 10. 2010
 5. Přihlášky hala 2011
  • Pouze elektronicky prostřednictvím www.atletika.cz - kalendář -  do středy před dnem závodu.
  • Pozor! Přihlášené závodníky je třeba odprezentovat (dle modelu MČR) do pátku do 12.00 opět na www.atletika.cz. Nutnost registrace v ČAS!
  • V přihláškách je nutné uvádět nejlepší výkony u závodníků přihlášených k běžeckým disciplínám. Bez uvedení výkonu v přihlášce bude závodník zařazen do posledního běhu.
 6. Vést jednání s ČAS o snížení poplatku za registraci ml. žactva a ml. žactva - elévů (přípravky).

Zaznamenal Karel Mileret - sepsáno 26. 2. 2010