Jihočeský krajský atletický svaz

Pozváno: 33 delegátů s HR (26 zástupců oddílů, 7 členů VV JčKAS)

Přítomno: 17 delegátů (13 zástupců oddílů, 4 členové VV JčKAS), 5 hostů

Program VH

 • schválení Jednacího řádu valné hromady JčKAS
 • VH řídí p. Rybák, přivítá hosty a proběhne schválení jednacího řádu, programu, proběhne volba volební, mandátové a návrhové komise - návrhy p. Fuka
 • návrh kandidátů k volbám do VV JčKAS, a presentace
 • kontrola usnesení z VH z roku 2008 - přednese p. Novák
 • zpráva o činnosti 2008 - přednese p. Novák
 • zpráva o hospodaření JčKAS v roce 2008 zpracuje pí. Tycová - přednese p. Novák
 • volby VV JčKAS, volí se předseda, 6 členů a revizor
 • zpráva volební komise, vyhlašuje výsledky voleb
 • zprávu soutěžní komise přednese p. Rybák
 • zpráva o SCM - přednese p. Bor
 • zpráva komise rozhodčích - přednese p. Vacek
 • zpráva revizora - přednese p. Prášil
 • diskuse k předchozím bodům, řídí p. Rybák
 • volba delegátů na valnou hromadu ČAS 4. dubna 2009
 • vystoupení hostů
 • návrh na usnesení a po připomínkách schválení

 

Průběh VH

 1. VH řídil p. Novák (Rybák se omluvil, že přijede později, škola v Praze), přivítal hosty a proběhlo schválení jednacího řádu a programu.
 2. Proběhla volba mandátové a volební komise, zvoleni sl. Váňová, p. Fleischmann, a Blažek, návrhové komise (p. Fuka omluven), zvoleni p. Putschögl, Bahenský a Najbrt.
 3. Kontrola usnesení z VH z roku 2008 - přednesl p. Novák.
 4. Zprávu o činnosti přednesl p. Novák.
 5. Zprávu o hospodaření přednesl p. Novák (pí. Tycová omluvena), obsah, hospodaření JčKAS v roce 2008 - dále návrh rozpočtu JčKAS za rok 2009 a metodika hospodaření.
 6. Zprávu soutěžní komise přednesl p. Novák, zhodnocení přeborů 2008, návrhy soutěží KPD pro rok 2009, vč. startovného, bude zasláno jako samostatná příloha, ev, připomínky do 15. 3. 2009.
 7. Zprávu o SCM přednesl p. Bor.
 8. Zprávu komise rozhodčích přednesl p. Vacek.
 9. Zprávu revizora přednesl p. Prášil.
 10. Diskusi k předchozím bodům řídil p. Novák.
 11. Volba delegátů na VH ČAS. Počet registrovaných v JčKAS k 1. 1. 2008 celkem 904, to znamená počet volených delegátů na VH ČAS 4, návrh: p. Novák, p. Rybák, p. Jelínek, p. Bor, náhr. Purman.
 12. Vystoupení hostů p. Varhaník místopředseda ČAS a p. Janeček dozorčí rada.
 13. Zpráva volební komise, vyhlašuje výsledky voleb, Valná hromada volila:
  • předsedou navržen Pavel Novák - zvolen: 14 pro, 1 proti, 1 zdržel
  • 6 členů výboru JčKAS - zvoleni: David Bor 17 hlasů, Dagmar Tycová 16 hlasů, Tomáš Purman 15 hlasů, Václav Tipka 15 hlasů, Michal Rybák 13 hlasů, Luděk Vacek 12 hlasů
  • nezvoleni: Pavel Váňa 7 hlasů a Josef Fuka 4 hlasy
  • (funkci sekretáře přebere Tomáš Purman)
  • revizorem KAS navržen Milan Prášil - zvolen: 17 pro, 0 proti, 0 zdržel
 14. Diskusní příspěvek B. Vít, nepoměr v obsazování rozhodčích, každý HR má jiné nároky na počet.
 15. Návrh o usnesení a po připomínkách schváleno. Usnesení bylo schváleno všemi hlasy, zdržel se 0, proti 0.
 16. Závěrem poděkoval p. Novák hostům a delegátům za účast a klidné a konstruktivní jednání VH.

V Č. Budějovicích, 20. 2. 2009
Zapsal Pavel Novák

Další schůze VV KAS se bude konat 16. 3. 2009 od 16.30 hod.