Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: Novák Pavel, Rybák Michal, Tipka Václav, Bor David, Vacek Ludvík, Tycová Dagmar, Kinšt Otakar, Mileret Karel, Jelínek Josef, Smolíková Růžena, Putschögl Jaroslav, Váňová Bohuslava, Fleischmann Pavel, Tůma Jan, Najbrt Tomáš, Bahenská Kateřina, Chládková Šárka, Kadlec Jiří

Hosté: Milan Prášil, revizor JčKAS a Jiří Topinka, delegát ČAS

Omluveni: Blažek Rudolf, Jašarová Ema, Ladislav Kučera

Valná hromada JčKAS - proběhla 25. 2. 2011, v 16:00, místo: České Budějovice, Skuherského 14

VH řídil p. Rybák, přivítal hosty a proběhlo schválení jednacího řádu dle programu.

Proběhla volba mandátové a návrhové komise. Složení Váňová, Fleischmann, Tůma.

Mandáty delegátů s HR potvrzeny

 1. atletickým oddílem / klubem k 22. 2. 2011: 14
 2. výbor JčKAS 6 členů tj. celkem 20, přítomno 18, VH je usnášeníschopná
 • Kontrola usnesení z VH z roku 2010 - přednesl p. Novák.
 • Zpráva o činnosti 2010 - přednesl p. Novák. Plénu předložil písemné podklady, hodnocení roku 2010, stav členské základny, aktivních rozhodčích a trenérů, metodiku hospodaření, zdůraznil přínos pořádání MČR v kraji.
 • Zpráva o hospodaření zpracovala pí. Tycová. Obsah: hospodaření JčKAS v roce 2010, návrh rozpočtu JčKAS na rok 2011.
 • Zprávu soutěžní komise přednesl p. Rybák. Provedl zhodnocení loňské sezony. Rok 2011, termíny a místa konání přeborů, pořadatele doplnil p. Novák. Strukturu soutěže přípravek přednesl p. Fleischmann.
 • Zpráva o SCM - přednesl p. Bor. SCM je pravidelně hodnoceno na jednáních VV JčKAS.
 • Zpráva komise rozhodčích - přednesl p. Vacek. Komise rozhodčích zajistí nominaci na KP na dráze 2011, podklad bude zaslán mailem do 31. března. Dále zpracovala aktualizaci aktivních rozhodčích. Školení proběhne 12. 3. 2011.
 • Zpráva revizora - přednesl p. Prášil.
 • Diskuse k předchozím bodům, řídil p. Rybák. Poděkování p. Topinkovi za pomoc s účastí výpravy JčKAS na MU 2010.
  • p. Novák a p. Rybák reagovali na zprávu revizora JčKAS o metodice určení a výplaty příspěvku pořadateli soutěží za rok 2010, která je vždy s pořadateli projednána a podložena vzájemnou smlouvou
  • p. Jelínek podal návrh na přehodnocení výše startovného v KPD 2011 u družstev mužů/žen, juniorů a dorostu, kde dochází i ke spojení kol s KPJ. V reakci p. Rybák přijal úkol dořešit tento podnět do začátku sezóny KPD 2011 s tím, že strop bude max. 2.500,- Kč
  • p. Fleischmann pro KPD přípravek vznesl požadavek na pomocníka ŘP, nebo určení dvou ŘP, toto bude zapracováno do SŘ 2011
  • p. Fleischmann a pí. Chládková přednesli návrh nového projektu dlouhodobé soutěže jednotlivců v přípravkách, který by pracoval s náborovými atletickými ligami v Táboře a na Sokole Č. Budějovice. Po rozboru návrhu ujednáno předložení materiálu VV JčKAS k prostudování a následnému zaujetí stanoviska.
 • Vystoupení hostů: p. Topinka poděkoval všem za práci pro atletiku v roce 2010 a popřál hodně zdaru v roce 2011, zejména pořadateli MČR 22 v Písku. Zdůraznil celkem složitou situaci v ekonomickém zabezpečení celé činnosti ČAS, vč. dopadu na jednotlivé KAS.
 • Volba delegátů na valnou hromadu ČAS celkem 4 zástupci
 • Usnesení: B. Váňová přednesla návrh na usnesení a bylo schváleno, viz příloha.

Závěrem poděkoval p. Novák hostům a delegátům za účast a klidné a konstruktivní jednání VH.

Příští schůze VV JčKAS dohodnuta na 28. 3. 2011.

Zpracoval: Novák Pavel a Michal Rybák


Usnesení z Valné hromady Jihočeského krajského atletického svazu ze dne 25. 2. 2011 v ČB

Valná hromada

 1. Bere na vědomí
  • zprávu předsedy o činnosti JčKAS za období 2010
  • zprávu soutěžní komise za období 2010
  • zprávu hospodáře za období 2010 a rozvahu na 2011
  • zprávu o SCM
  • zprávu komise rozhodčích
  • revizní zprávu p. Prášila
 2. Schvaluje
  • propočet na rok 2011
  • úpravy SŘ (soutěžní řád), zejména v oblasti ml. žactva a ml. žactva - elévů (přípravky)
 3. Ukládá
  1. předsedovi a hospodáři
   • dokončit inventarizaci majetku a rozpočet KAS 2011 do 31. 3. 2011 a předložit je ke schválení VV KAS, provést očíslování pokladních dokladů
  2. VV KAS
   • zajistit kvalitní průběh soutěží v kraji v r. 2011
   • zapojit v komisích ČAS a JčKAS schopné a ochotné lidi, připravit školení rozhodčích 2. a 3. třídy, zajistit školení nových startérů, podpořit omlazení kádrů
   • vytvořit podmínky pro dobrou reprezentaci na LODM a MU 5-ti utkání, připravit návrh výběru a stanovit vedoucí na tuto akci
   • provést progresivní změny vyhodnocení a ocenění nejlepších atletů, sestavit anketu včetně vyhodnocení do 10. 12. 2011
   • připravit nové komplexní internetové stránky, které budou zahrnovat veškeré informace, jak vně, tak dovnitř JčKAS
   • stanovit startovné na KPD 2011
   • připravit VH KAS 2012 - do 20. 1. 2012 a stanovit program na tuto akci
 4. Delegáti valné hromady ČAS za JčKAS
  • Novák Pavel, Nývlt Petr, Mileret Karel, Tipka Václav, náhradník Blažek Rudolf
 5. Valná hromada ČAS se uskuteční v sobotu 26. března 2011 od 10.00 hodin v Masarykově koleji v Praze 6, Thákurova 1.

Zaznamenala B. Váňová - sepsáno 25. 2. 2011