Jihočeský krajský atletický svaz

Zápis z VH JKAS

Valná hromada JKAS proběhla v pátek 1.4. 2016 v 16. 00 v ČB

Místo: Hotel Malý pivovar, ul. Karla IV. 8 -10, 370 01  České Budějovice

Valná hromada JKAS: schválen program a příprava VH.

VH řídil p Bahenský, přivítal hosty a proběhlo schválení jednacího řádu, programu, proběhne volba mandátové a návrhové komise - návrhy p. Najbrt a Bahenská,  - schváleno

 • kontrola usnesení z VH z roku 2015 - přednesl p. Novák
 • zpráva o činnosti 2015 - přednesl p. Novák
 • zpráva o hospodaření JKAS v roce 2015 zpracovala pí. Tycová a přednesl Novák
 • zprávu soutěžní komise přednesl p. Tipka
 • zpráva o SCM - přednesl p. Bor
 • zpráva komise rozhodčích - přednesl p. Vacek
 • zpráva revizora - přednesl p. Prášil
 • diskuse k předchozím bodům, se nesla především k soutěžím na dráze i v hale a zejména ke kategorii nemladšího žactva
 • vystoupení hostů, nebylo
 • návrh na usnesení schválen,vč návrhu na 10Kč na evidovaného člena ve prospěch JKAS
 • návrh na usnesení a po připomínkách schváleno všemi hlasy

Pozvání delegátů jeden do 75 registrovaných atletů, aktivních trenérů a rozhodčích k 31.12.2015, nebo nad 75 dva (TABOR, SOKCB, 4DVCB, NVCEL, CECCB, PISEK,VESEL) a hostů (ČAS, RK).


Zpracoval: Novák Pavel předseda JKAS

USNESENÍ  z  VH Jihočeského kraje, konané dne 1.4.2016

  1. Valná hromada schvaluje
   1. Navržený program valné hromady, jednací řád.
   2. Složení mandátové a návrhové komise: Najbrt, Bahenská
   3. Na schůzi pozváno z AO 30 přítomno 20, výbor KAS 7, přítomno 6, účast celkem 26, 24 delegátů a 2 hosté. VH je usnášení schopná.
   4. Příspěvek AO 10Kč na evidovaného člena ve prospěch JKAS, pro rok 2016 a bude splatné na základě faktury k 30.4.2016.

  2. Valná hromada bere na vědomí
   1. zprávu mandátové komise - přednesl p. Najbrt.
   2. kontrola usnesení z VH z roku 2015 - přednesl p. Novák
   3. zpráva o činnosti 2015 - přednesl p. Novák
   4. zpráva o hospodaření JKAS v roce 2015 - přednesl p. Novák
   5. zprávu soutěžní komise - přednesl p. Tipka
   6. zprávu o SCM – přednesl p. Bor
   7. zprávu komise rozhodčích - přednesl p. Vacek
   8. zprávu revizora - přednesl p. Prášil

  3. Valná hromada ukládá
   1. předsedovi a hospodáři
    1. odstranit nedostatky( podpisy předsedy a doplnit účel nákupu) hospodaření roku 2015 do 30.4.2016.
    2. předat k nahlédnutí inventurní seznamy do 30.4.2016

Zaznamenala: Najbrt

 

Fotky