Jihočeský krajský atletický svaz

Pozvánka na valnou hromadu KAS, která proběhne 6. 3. 2020 od 16:30 v Českých Budějovicích.

Vzor plné moci --> Jednací řád valných hromad KAS (směrnice 10/2015), čl. 5, odstavec 3) Valná hromada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny vyslaných delegátů, přičemž každý delegát má 1 hlas a hlasy všech delegátů mají stejnou váhu. Vyslaným delegátem je vždy osoba, která je podle právních předpisů oprávněna jednat za člena KAS a jako taková je zapsána do veřejného rejstříku. V ostatních případech a v případech, kdy je podle zápisu ve veřejném rejstříku oprávněno za člena KAS jednat více osob, než jaký je počet delegátů, který může daný člen KAS podle Stanov ČAS k účasti na valné hromadě vyslat, musí člen KAS jím vyslané delegáty k účasti na valné hromadě písemně zmocnit. Plná moc musí být předložena nejpozději do zahájení zasedání valné hromady.