Jihočeský krajský atletický svaz

Zápis z valné hromady JKAS

Valná hromada JKAS proběhla v pátek 24. 2. 2017 v 16. 00 v Českých Budějovicích

Místo:       Hotel Malý pivovar
ul. Karla IV. 8 -10
370 01  České Budějovice

Valná hromada byla zvolaná výborem JKAS. Předseda JKAS, Pavel Novák přivítal hosty. Na VH bylo pozváno 26 delegátů, přítomno 18, VH je tímto usnášeníschopná. VH zvolila předsedu zasedání VH: p Bahenský. VH schválila program jednání. VH zvolila mandátovou a návrhovou komisi: Tomáš Najbrt, Petra Kuželková, Urs Gysel. VH zvolila volební komise: Václav Tipka, Josef Fuka, Lenka Baronová.

Pořád zasedání

 • Kontrola usnesení z VH z roku 2016 - přednesl p. Novák
 • Zpráva o činnosti 2016 - přednesl p. Novák
 • Zpráva o hospodaření JKAS v roce 2016 - přednesla pí. Tycová
 • Zpráva soutěžní komise - přednesl p. Tipka
 • Zpráva o SCM – přednesl p. Najbrt
 • Zpráva komise rozhodčích - přednesl p. Vacek
 • Zpráva revizora - přednesl p. Prášil
 • Diskuse k předchozím bodům:
  - PKAS navrhoval změnu termínu OMD na 9. 9. 2017. SOKCB tuto změnu neakceptuje (kolize s termínem baráži M a Ž). JKAS trvá na termínu 27. 8. 2017
  - Příspěvky se netýkaly přednesených bodů a proto bylo jejich projednání odloženo do bodu Různé
 • Vystoupení hostů: Tomáš Janků, ředitel ČAS a David Bor, soutěžní komise ČAS. Z časových důvodů již David Bor nekandiduje do výboru JKAS. VH mu poděkovala za zásluhy a činnost v JKAS.

Volby

Volba předsedy a členů výboru byla tajná.

 • Jako předseda JKAS kandidoval pouze Pavel Novák. Pavel Novák dostal 18 hlasů a byl tímto zvolen.
 • Na dalších 6 míst ve výboru kandidovali:
  - Monika Horáčková:  16 hlasů  zvolena 
   - Tomáš Najbrt: 16 hlasů zvolen
   - Ludvík Vacek: 16 hlasů zvolen
   - Gysel Urs: 15 hlasů  zvolen
   - Petr Bahenský: 14 hlasů zvolen
   - Václav Tipka: 14 hlasů zvolen
   - Václav Toman: 13 hlasů nezvolen
   - Zdeněk Jašarov: 4 hlasy nezvolen
 • Na post revizora kandidoval pouze Milán Prášil. Milan Prášil dostal 16 hlasů (přítomno bylo 17 delegátů)
 • Hlasování o delegátech na VH ČAS (volí se 5 delegátů)
  -Rudolf Blažek: 16 hlasů zvolen
  -Tomáš Najbrt: 16 hlasů zvolen
  -Pavel Novák: 16 hlasů zvolen
  -Tereza Pourová: 16 hlasů zvolen
  -Václav Toman: 16 hlasů zvolen
 • Různé:
  - Část delegátů chtěla diskutovat téma „Počet hostujících v žactvo“. Diskuze k tomu tématu nebyla umožněna.
  - Otakar Kinšt (SKOKJH) žádal o rozšíření programu jednání o bod „Povolit startů přípravek u mladšího žactva v KPD“. Ze 16 přítomných hlasovalo 15 pro, p. Novák proti. Dle jednacího řádu VH se proto o tomto bodu nemohlo hlasovat a diskuze nebyla umožněna.

Usnesení

Návrh na usnesení přednesl p. Najbrt:

Valná hromada bere na vědomí:

 • Zprávu mandátové komise, kterou přednesl pan Najbrt.
 • Kontrolu usnesení z VH z roku 2016 - přednesl p. Novák
 • Zprávu o činnosti 2016 - přednesl p. Novák
 • Zprávu o hospodaření JKAS v roce 2016 - přednesla pí. Týcová
 • Zprávu soutěžní komise přednesl p. Tipka
 • Zprávu o SCM – přednesl p. Najbrt
 • Zprávu komise rozhodčích - přednesl p. Vacek
 • Zprávu revizora - přednesl p. Prášil

Valná hromada ukládá:

předsedovi a hospodáři do 31. 5. 2017:

 • zajistit podpisy oprávněné osoby na cestovních příkazech
 • dokončit inventurní seznamy (finance, majetek)

Ze 16 přítomných hlasovalo 15 pro a p. Kinšt se zdržel hlasování.

Zápis zpracoval dne 21 .3. 2017: Urs Gysel, člen výboru JKAS

Petr Bahenský
předsedající valné hromady

Za mandátovou a návrhovou komise:

Tomáš Najbrt                                                Petra Kuželková                                                      Urs Gysel

Příloha: prezenční listina