Jihočeský krajský atletický svaz

Zápis z valné hromady JKAS

Datum konání: 23. březen 2018
Místo: Hotel Malý pivovar, ul. Karla IV. 8–10, 370 01 České Budějovice
Počet přítomných delegátů: 19 z 26 pozvaných

Předsedající: Pincová Monika, krajská manažerka
Další činovníci: mandátová, návrhová komise a skrutátoři

 •  Najbrt Tomáš, člen výboru JKAS
 •  Tipka Václav, člen výboru JKAS
 • Šetelíková Lucie, delegátka za TJ VS Tábor, z. s.

Host: Tomáš Dvořák, šéftrenér Českého atletického svazu

VH byla svolána výborem JKAS prostřednictvím emailových pozvánek. Monika Pincová, krajská manažerka, přivítala hosty, Pavel Novák, předseda JKAS, zahájil VH. Celkem bylo pozváno 26 delegátů, z toho 19 se účastnilo a 7 se řádně omluvilo. VH byla tímto usnášeníschopná. VH schválila jednací řád, program zasedání i předsedu VH. VH zvolila mandátovou, návrhovou komisi i skrutátory.

Na pořad VH přidán bod „Výstup hosta a předání knihy 120 let české atletiky významným atletickým osobnostem v Jihočeském kraji“

Program zasedání:

 1. Zahájení zasedání – p. Novák
 2. Schválení jednacího řádu a pořadu zasedání – p. Novák
 3. Pracovní předsednictvo – p. Novák, p. Najbrt, p. Horáčková, p. Gysel
 4. Volba mandátové komise, návrhové komise a skrutátorů – Najbrt, Tipka + 1 z pléna (zvolena Šetelíková Lucie)
 5. Kontrola usnesení z VH za rok 2017 - p. Novák
 6. Zpráva o činnosti KAS za období 2017 – p. Novák
 7. Zpráva o hospodaření KAS za období 2017 – p. Horáčková
 8. Přednesení a projednání návrhu rozpočtu hospodaření KAS na rok 2018 – p. Novák
 9. Přednesení zprávy revizora – p. Prášil
 10. Přednesení zprávy SCM – p. Najbrt
 11. Přednesení zprávy o činnosti rozhodčích – p. Vacek
 12. Přednesení zprávy STK – p. Tipka
 13. Výstup hosta a předání knihy 120 let české atletiky – p. Dvořák + p. Novák
 14. Různé – diskuze
 15. Usnesení

Diskuze

 p. Fleischmann zaslal návrh na projednání nové soutěže přípravek – proběhla diskuze k tématu

 • p. Najbrt: „Navrhuji, aby se zachoval systém soutěže přípravek z minulého roku a během tohoto roku se doladil nový systém pro příští rok“.
 •  o tomto návrhu bylo hlasováno, většina hlasovala pro, návrh schválen

p. Kinštovi bylo umožněno během VH podat návrh: „Navrhuji, aby v letošním roce bylo povoleno startovat 3 dětem z přípravky v mladším žactvu“.

 • o tomto návrhu bylo hlasováno, pro byli 4 delegáti, proti 12 a 3 se zdrželi, návrh neschválen


Delegát za Jihočeský klub maratonců, Martin Gazda, informoval
přítomné o prvním ročníku Jihočeského poháru dětí a mládeže. Tento pohár pořádá Jihočeský klub maratonců, z. s. a skládá se ze seriálu 6 závodů na území celého Jihočeského kraje. Je to otevřený seriál a je určen všem dětem, od těch nejmenších až do 18 let věku.

Usnesení
Návrh na usnesení přednesl p. Najbrt:

Valná hromada JKAS bere na vědomí:

1. Zprávu předsedy JKAS o činnosti za období 2017
2. Kontrolu usnesení z VH z roku 2017 - p. Novák
3. Zprávu revizora o činnosti a hospodaření JKAS za období 2017 s úkoly pro VV JKAS:

 • Zajistit podpisy na cestovních příkazech před zahájením pracovní cesty (schválil), zajistit podpisy na pokladních dokumentech a na stvrzenkách (paragonech) dopsat účel nákupu, vystavit příjmové a výdajové doklady včetně podpisů.

T: 31.5.2018               O: předseda, hospodářka

 • Předat k nahlédnutí inventurní seznamy platné pro rok 2017 (DHM, drobný majetek), pro rok 2018 jmenovat inventarizační komisi.

T: 31.5.2018               O: předseda, hospodářka

 • Při účtování cestovních příkazů dodržovat Směrnici ČAS č. 1/2018 (čl. 6), při použití vlastního vozidla uhradit jízdní výdaje pouze ve výši 4 Kč/km.

T: 31.5.2018               O: všichni členové KAS, předseda, hospodářka

 • Uzavřít s hospodářkou dohodu o hmotné odpovědnosti a DPP na činnost

T: 10.4.2018               O: VV JKAS, předseda

 • Vyplatit hospodářce odměnu za činnost v roce 2017 ve výši, kterou stanoví VV JKAS.

T: 10.4.2018               O: VV JKAS, předseda

4. Zprávu hospodářky o hospodaření KAS za období 2017
5. Zprávu předsedy JKAS o projednání návrhu rozpočtu hospodaření KAS na rok 2018
6. Zprávu vedoucího trenéra SCM
7. Zprávu předsedy komise rozhodčích
8. Zprávu předsedy soutěžní komise

Valná hromada JKAS schvaluje:

1. Hospodaření JKAS za období 2017
2. Návrh hospodaření na rok 2018
3. Systém KPD přípravky v roce 2018 stejný jako v roce 2017. Vytvořit pracovní skupinu, která připraví pro rok 2019 nový systém KPD přípravky, který bude podporovat atletickou všestrannost v této věkové kategorii.

 • T vytvoření pracovní skupiny: 30. 6. 2018               O: VV JKAS
 • T návrhu nového systému KPD: 31.10. 2018          O: pracovní skupina
 • T schválení nového systému KPD: 31.12. 2018      O: VV JKAS

4. Rozesílání zejména ekonomických materiálů nejpozději v týdenním předstihu před VH JKAS.

Zápis vyhotoven dne 03. 04. 2018 Monikou Pincovou

Předsedající valné hromady
Monika Pincová

Za mandátovou a návrhovou komisi:
Najbrt Tomáš                                     Tipka Václav                                       Šetelíková Lucie

Příloha: prezenční listina, plné moci delegátů