Jihočeský krajský atletický svaz

Zápis z valné hromady JčKAS

Datum: 8. 3. 2019

Místo: Tábor, Hotel Relax U Drsů

Počet přítomných delegátů: 19

Předsedající: Monika Pincová

Další činovníci: mandátová, návrhová, volební komise a skrutátoři

 • Tomáš Najbrt, člen výboru JčKAS
 • Václav Tipka, člen výboru JčKAS
 • Lucie Šetelíková, TJ VS Tábor, z. s.
 • Šárka Chládková, TJ VS Tábor, z. s.
 • Josef Fuka, TJ Chyšky, z. s.
 • Bohuslava Váňová, TJ SK Čéčova, Č. Budějovice

VH byla svolána výborem JčKAS prostřednictvím pozvánek zaslaných na adresu sídla členů KAS i jejich zveřejněním na webu KAS. Předseda JčKAS, Pavel Novák přivítal hosty a zahájil VH. Celkem bylo pozváno 27 delegátů, z nichž se 19 zúčastnilo a 8 omluvilo, delegát JHKMA se dostavil v 16:45 hodin. VH byla tímto usnášeníschopná. VH zvolila předsedajícího, skrutátory, mandátovou, návrhovou a volební komisi.

Program zasedání viz pozvánka na VH.

Usnesení
Návrh na usnesení přednesl p. Tomáš Najbrt v 17:15 hodin:

Valná hromada JčKAS 2019 bere na vědomí:

 1. Zprávu předsedy JčKAS o činnosti za období 2018
 2. Kontrolu usnesení z VH z roku 2018 – předseda JčKAS
 3. Zprávu revizora o činnosti a hospodaření JčKAS za období 2018 s doporučením pro VV JčKAS:
 • Ve spolupráci s manažerkou JčKAS se zabývat při činnosti VV JčKAS rozšiřováním atletického hnutí v Jihočeském kraji, zakládání atletických kroužků a nových atletických oddílů
 • Projednat vhodné investování finančních prostředků s ohledem na inflaci
 • Do každého jednání VV JčKAS zařadit bod „Hospodaření JčKAS“ (informace o dotacích, platby oddílů, sledování pohledávek, vyrovnávání závazků apod.)
 1. Zprávu hospodářky o hospodaření JčKAS za období 2018
 2. Zprávu hospodářky JčKAS o projednání návrhu rozpočtu hospodaření KAS na rok 2019
 3. Zprávu vedoucího trenéra SCM
 4. Zprávu předsedy komise rozhodčích
 5. Zprávu předsedy soutěžní komise

Valná hromada JčKAS 2019 schvaluje:

 1. Hospodaření JčKAS za období 2018 včetně účetní závěrky. Valná hromada rozhodla o navýšení vlastního jmění Jihočeského krajského atletického svazu o 101 000 Kč (výsledek hospodaření po zdanění za rok 2018).
 2. Návrh hospodaření na rok 2019.
 3. Kandidáty za JčKAS na VH ČAS 2019 v Nymburce p. Ivana Čuřína, p. Josefa Fuku, p. Pavla Nováka a p. Václava Tipku.

Volby do návrhové, mandátové, volební komise a skrutátoři – 18 bylo pro, 0 proti, 0 se zdrželo

 • Tomáš Najbrt – 18 delegátů bylo pro, 0 proti, 0 se zdrželo
 • Václav Tipka – 18 delegátů bylo pro, 0 proti, 0 se zdrželo
 • Lucie Šetelíková – 18 delegátů bylo pro, 0 proti, 0 se zdrželo
 • Šárka Chládková – 18 delegátů bylo pro, 0 proti, 0 se zdrželo
 • Josef Fuka – 18 delegátů bylo pro, 0 proti, 0 se zdrželo
 • Bohuslava Váňová – 18 delegátů bylo pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Volby delegátů na VH ČAS

 • Ivan Čuřín, Josef Fuka, Pavel Novák i Václav Tipka byli zvoleni VH jednohlasně. 19 delegátů bylo pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Schválení usnesení – 18 delegátů bylo pro, 1 se zdržel (O. Kinšt, SKOKJH), 0 byla proti

Diskuse:

 • L. Vacek – prosba o zasílání záznamu o práci rozhodčích v rámci oddílových závodů.
 • M. Pincová – informování o atletických kroužcích – základní informace a prosba o případné doporučování atletických kroužků v blízkosti oddílů.
 • Odměny pořadatelům krajských soutěží – přednesl V. Tipka, bude uvedeno v brožuře.
 • ŠSK ZŠ Borotín – M. Pincová – informování o ukončení činnosti oddílu a prosba o případnou pomoc s hledáním nového trenéra.
 • Vyškrtávání závodníků z krajských přeborů (nejčastěji přípravka, mladší žactvo) – B. Váňová – upozornila na tento častý problém, který řeší jak technický delegát, tak pořadatel i trenéři. Nedošlo k vyřešení, bude se tímto zabývat dále výbor JčKAS.
 • M. Tipková – prosba k trenérům, aby vhodně zvažovali start některých svých svěřenců ve skoku dalekém v atletické hale Strahov zejména v kategorii přípravek a mladšího žactva. Důvodem je vzdálenost mezi odrazovým prknem a doskočištěm.
 • O. Kinšt – diskuse ohledně okresních atletických svazů – zda ještě existují nebo zda se zvažuje jejich znovuzavedení.
 • KP ve víceboji přípravek – návrh vyhlašovat i závodníky v jednotlivých disciplínách.
 • P. Novák – informoval oddíly o platbě členských příspěvků ČAS a o poplatcích v soutěžích družstev ČAS do 31. 3. 2019.
 • P. Novák – informoval oddíly o poplatcích za družstva v krajských přeborech do 15. 4. 2019.

Zápis vyhotoven dne 21. 03. 2019 Monikou Pincovou

Předsedající VH JčKAS 2019:

Monika Pincová

Za návrhovou komisi:
Najbrt Tomáš                                     Chládková Šárka                                       Šetelíková Lucie

Příloha: prezenční listina