Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, S. Gryc, P. Váňa, V. Tipka, J. Fuka, M. Rybák
Omluveni: M. Prášil, D. Bor
Hosté: B. Vít, Hálek

Program

1. Kontrola úkolů z VV JčKAS

   • Úkol - ověřovat zápisy - probíhá
   • Úkol - doložení dokumentace k grantu GR3/012/04
    JčKAS dostal od paní Aschenbrennerové připomínky k vyúčtování grantu na pětiutkání mládeže. Co se týče formálních nedostatků - nedoložení seznamů a originálů dokladů, tak to již zařízeno. Trvá spoluúčast kraje, tj. doložit ještě cestovné závodníků. Cestovné závodníků je zahrnuto v rozsahu 6.432,- Kč dle přehledu Standy Gryce z 26. 12. 04. (Viz. první položka tabulky nesrovnalosti dokladů). Doklad v podobě výpisu z účtu však bude k dispozici až po 1. 4. 05, kdy přijde výpis za prvé čtvrtletí. Stanislav Gryc však může přes internet pořídit pracovní výpis za leden, z kterého bude patrné odeslání částek za cestovné v prospěch účtů jednotlivých oddílů.
   • Plnění usnesení VH
    • Odstupujícímu VV KAS - protokolárně předat funkce, agendu vč. Rozpracovaných akcí a zápisu do 10. 2. 2005 nově zvolenému VV KAS - předáno s nedostatky, které budou dořešeny do příští schůze - splněno.
    • Odstupujícímu předsedovi VV KAS - dokončit výsledek hospodaření KAS s rozpočtovými prostředky k 31. 12. 2004 do 15. 3. 2005 - probíhá.
    • Předsedovi a hospodáři VV KAS - dokončit rozpočet KAS na 2005 do 20. 4. 2005 a předložit je ke schválení VV KAS - probíhá.
    • Ve smyslu usnesení VH uhradí oddíly dlužné částky do 28. 2. 2005, týká se to těchto oddílů: Blatná, Borovany, Humpolec - startovné za družstva za rok 2004.
    • Hospodář pošle upomínku o zaplacení dlužné částky zvýše zmíněným oddílům - splněno mimo Humpolec.
   • Granty
    P. Rybák zjistí granty vypsané Krajským úřadem do příští schůze splněno informace poslaná mailem krajské granty, pro JčKAS tam připadá do úvahy snad nákup nářadí (třeba ten větroměr, nebo doskočiště atp., museli bychom pak ale vést na JčKAS evidenci materiálu a odpisy atd.) a grant na spolupráci s H. Rak., Bavorskem ... tak je třeba připravit finanční nároky na účast na víceutkání 2005 v Bavorsku, nebo kde že je (doprava, zda nějaké dresy/oblečení, propag. materiály JČ atd.). Bohužel na soutěže KPD, či KPj nic žádat nebudeme moci, je to výslovně v grantech uvedeno, že na mistrovské a pravidelné soutěže se tyto nevztahují..., bohužel. "Na vyhlášené sportovní programy se letos pařilo vyčlenit z krajského rozpočtu 4,140 milionů korun. Další 2 miliony korun má Jihočeský kraj k dispozici pro právě vyhlášené granty na podporu zájmové činnosti dětí a mládeže. "Prostřednictvím tří grantů chceme podpořit mimoškolní aktivity, konání soutěží, přehlídek a setkání pro neorganizované děti a mládež a v neposlední řadě i na zkvalitnění zahraniční spolupráce a trvalých mezinárodních partnerství. Zájemci o příspěvek z krajských programů a grantů mohou podat své žádosti osobně a nebo poštou do 1. dubna 2005 na adresu Krajský úřad Jihočeského kraje, U zimního stadionu 1952/2, 370 79 České Budějovice. Podrobné informace jsou umístěny v rubrice Granty, příspěvky, dotace - vyhlašované 2005/ Tématická skupina Školství, mládež a tělovýchova. O příjemcích příspěvků a grantů rozhodne rada a zastupitelstvo kraje v průběhu měsíce května.
   • Delegace rozhodčích
    Delegace rozhodčích pro dráhu v kraji budou sestaveny do příští schůze splněno a zapracována do SŘ 2005
   • Běhy mimo dráhu
    Běhy mimo dráhu v kraji budou sestaveny do příští schůze splněno informace poslaná mailem
   • Úkol - připravit podmínky pro vytvoření WWW stránek
    WWW stránky JčKAS povede Petr Urban. Navržená odměna 400 Kč měsíčně - příspěvek na internetové připojení uživatele, odsouhlasena.

2. Úkoly z VV JčKAS

   • Nominaci pro LODM v Brně Nominace pro LODM v Brně sestaveny, změny do příští schůze. Na schůzce na kraj. úřadě k LODM 2005, bylo oznámeno snížení ceny spoluúčasti na oblečení u trenérů a vedoucích na 0,- Kč, u závodníků na 200,- Kč s tím, že se tato částka ještě možná sníží, ale to až později (dle jednání KÚ se sponzory) a případné přeplatky se budou vracet na účet svazů.... dostali jsme nakonec 35 závodníků + 4 trenéry, do 8. 4. 2005 musíme poukázat na konto KÚ částku 200,- × 35 = 7.000,- Kč (úhrada poplatku za závodníky/oblečení). A do 25. 3. 2005 odevzdat potvrzený počet závodníků a trenérů ve výpravě.
   • Pokyny pro fakturaci
    • Hospodář dopracuje pokyny pro účtování oddílů v rámci JčKAS a rozešle do 30. 3. 2005.
    • Hospodář zpracuje tabulkou oddílů startovné KPD a rozešle do 30. 3. 2005.

3. Zpráva o hospodaření - vyúčtování

   • Vyúčtování pokladny za rok 2004 je hotové.
   • Vyúčtování pořadatelství KPD je nedokončeno - při kontrole hospodáře byl dohledán příjem 132.000 Kč od oddílů za zaplacení startovného; po dohodě budou tyto prostředky rozděleny pořádajícím oddílům do 31. 3. 2005.
   • Pořadatelství za KPJ uhrazeno, kromě KP st. žactva z 13. 6. 2004 Čtyřem Dvorům.
   • Náhrady za umístění do 8. respektive do 3. místa byly uhrazeny, kromě AO TJ Chyšky.
   • Pro letošní rok dotace za umístění na KP - zrušeno ve smyslu ustanovení VH.
   • VV JčKAS vyzývá pořadatele k předložení vyúčtování ve smyslu usnesení VH.
   • Všechny nesrovnalosti budou dořešeny do 28. 2. 2005 - p. Gryc.
   • Zbývá dotáhnout vyúčtování s Krajským úřadem Jč. ve smyslu výzvy k vyúčtování grantu e.č. GR3/012/04 - žádost o doložení dokumentace; dle telefonického rozhovoru s panem Borem bylo dohodnuto, že podklady budou znovu dodány vedoucímu p. V. Průchovi; podklady měly být doloženy již dříve bývalým předsedou p. Protivou; tel. ověří p. Váňa - do dnešního dne nikdo žádné vyúčtování grantu na Krajský úřad nedoložil.
   • Prověřit, zda ČAS poskytl dotaci na Finále běžeckého poháru a následně uhradit cestovné (Čt. Dvory, Veselí, Dačice).

4. Zpráva STK

   • VV KAS byl seznámen s brožurou léto 2005, provedené drobné opravy a vydána do tisku 17. 3. 2005 - distribuce brožury - do 15. 4. 2005.
   • Hodnocení akcí: KP ml. žactvo 5. 3. 2005 N. Včelnice - delegát GBP Váňa. Pořadatel nepochopil určité finanční potíže JčKAS jinak hodnoceno kladně, až na malou účast, zvážit pořádání mimo prázdniny nebo pořádat žactvo v Praze, společně s jiným krajem.
   • KP nejmladšího žactva 20. 3. 2005 - delegát VV KAS ... p. Gryc. Dvakrát změna termínu, jinak hodnoceno kladně.
   • P. Váňa zajistí potřebné medaile a diplomy na jednotlivé KP v hale.
   • KP v krosu 9. 4. 2005 - Č. Budějovice - delegát VV KAS ... p. ?

5. Zpráva SCM

   • Seznam zařazených do SCM - doplněk po MČR v hale.
   • Výše finančního příspěvku pro zařazené atlety a jména smluvních trenérů bude řešeno po VH ČAS.
   • Někteří trenéři stále nereagují na výzvy k předložení rámcových plánů a potvrzení o absolvování lékařských prohlídek - dodat do konce února, jinak budou nominovaní atleti vyřazeni.

6. VH ČAS

   • p. Rybák zpracuje vyhodnocení pololetí formou zpravodaje a rozešle na oddíly - zašle i p. Černému a p. Kubicovi.

7. Zpráva SCM

   • VH se koná 2. 4. 2005 v Praze - hotel Krystal 10.00 hod.
   • Znění písemných podkladů obdrží každý delegát v předstihu.
   • Účast: P. Novák, P. Váňa, J. Fuka, M. Rybák, J. Jelínek, M. Prášil, náhr. V. Tipka.
   • P. Váňa zajistí razítko, předseda podpis na delegaci na VH ČAS.
   • Doprava individuální.

8. Různé

   • P. Fuka seznámil výbor s průběhem příprav poháru rozhlasu.
   • P. Vít seznámil výbor s 2. LODM v Brně, která se koná 21. 6. - 26. 6. 2005; za JČ předložena nominace a harmonogram přípravy této akce.
   • P. Rybák zjistí granty vypsané Krajským úřadem do příští schůze.
   • Běhy mimo dráhu v kraji budou sestaveny do příští schůze.
   • Hospodář zpracuje nové pokyny pro účtování oddílů v rámci JčKAS.
   • Jediné Chyšky a Písek se přihlásily k penězům, které jim chybí.
   • Příloha přebory Jižních Čech žactva.

9. Rozprava

  • Byl nadnesen problém větroměru při pořádání závodů - prověří p. Novák
  • Nabídka Miroslav Guzdek ---. Větroměr GMGA 730U Ultrasonic 48.990,- Kč anebo Větroměr GMGA CWGK 19.890,- Kč včetně DPH. Program a elektronická kancelář je k dispozici na ČASu. Dodáno pro TABOR a 4DVCB - VV KAS doporučuje všem pořadatelům KP.
  • Výzva k uspořádání k soustředění dle jednotlivých specializací v průběhu sezóny 2005.
   Návrh: 4DVCB vrhači asi 4/05 - Novák, Baronová, Blažek
   Proběhne 8. 9. 2005 od 15.30 do 19.00 na 4DVCB, poplatek 50,- Kč za účastníka
   TABOR skoky asi 8/05 - Bor, Bém, Purman, Smetana
   NVCEL překážky asi 7/05 - Jelínek, Najbrt, Linhart, Kavřík

Termíny dalších schůzí: Pondělí, 18. 4. 2005, 16.30 hod.

Zaznamenal:Váňa Pavel
Zkontroloval:Pavel Novák