Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, P. Váňa, V. Tipka, D. Bor, M. Rybák, S. Gryc, J. Fuka
Hosté: Hálek, Prášil

Program

1. Kontrola úkolů

   • Projednání hospodaření, STK, SCM, Granty KÚ JČ, různé

2. Zpráva hospodaření

   • Stav poklady k dnešnímu dni: 10 425,40,- Kč:
    Stav účtu k dnešnímu dni: 235 927,80 Kč včetně grantů (z toho 170 000,- Kč granty)
   • Na JčKAS projednané došlé faktury ...
   • Granty KÚJČ pro JčKAS - provést vyúčtování do 10. 12. 2005 - zajistí Gryc.
    • větroměry provedeno
    • mezinárodní utkání - trvá do 20. 12. 2005
   • P. Gryc zajistí zpracování rozpočtového záměru JčKAS na 2006 do 15. 1. 2006 (konzultace s předsedou)

3. Zpráva STK

   • Pořadatelé, termíny a místa konání Přeboru JčKAS 2006.
   • Přebor Jižních Čech v hale 28. ledna - Praha - Strahov.
   • Pořadatel VS Tábor.
   • Jihočeské atletické soutěže 2006 I. část - hala - zpracuje M. Rybák do 16. 12. 2005 včetně zpravodaje SK JčKAS, bude zasláno samostatně na oddíly mailem. Výbor JčKAS projednal termíny a místa konání přeborů pro rok 2006 II. část.
   • Projednání pořadatele na dráze i v krosu bude na příští schůzi.

4. Zpráva SCM

   • Tréninkové plány pro členy SCM a doklad atletů v SCM o absolvování lékařské prohlídky - zaslat nejpozději do 30. 11. 2005 - splněno.
   • Stále nesplnili především trenéři nově navržených - zařazených atletů. NT 15. 12. 2005, jinak bude pozastavena platba druhé poloviny příspěvku.
   • Zpravodaj SCM JčKAS - přílohou minulého zápisu.

5. Granty KÚJČ dle ekonoma již byly poukázány na účet JčKAS

   • Tyčkařské doskočiště - bylo odsouhlaseno pro atletický oddíl 4DVCB. Trvá jednání s JIPAST H. Králové, cenově dostupné doskočiště B400 Barcelona a s LA sport nabídka doskočiště ala Tábor v podobné ceně -  předvedení vzorku v 12/05. Výběr bude po dohodě uzavřen v 03/06 - dodávka pak duben 2006
   • Upřesňující informace k podání žádosti o PPS 2006.
    Formuláře žádostí včetně příloh budou k dispozici od 23. 12. 2005 na oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu OŠMT, pracoviště B. Němcové 49/3, nebo na adrese http://www.kraj-jihocesky.cz v rubrice "Granty, příspěvky, dotace", tématická skupina Školství, mládež a tělovýchova.

6. Valná hromada JčKAS

   • Výbor JčKAS místo termíny a místa konání VH 2006.
    Po dohodě bude v pátek 24. 2. 2005 v 16.30 v Táboře.
    Příprava proběhne na dalším jednání JčKAS.

7. Různé

   1. Atlet 2005 - anketa na www.jkas.cz - slavnostní vyhlášení bude v pátek 13. 1. 2005 v 17.00 ve Veselí nad Lužnicí.
    Platné anketní listy zasílat na adresu předsedy, ten provede vyhodnocení - sečtení hlasů.
    Pozvánky 1+2 pošle sekretář a zajistí drobné dary dle dohody na VH.
    Sál a občerstvení zajistí místopředseda.
   2. KP mužů a žen, dorostu a st. žactva - Praha - Strahov 28. 1. 2006. Dohoda - pořadatel VS Tábor.
   3. Komise rozhodčích předložila návrh obsazení HR a VR, hala 2006 odsouhlaseno, k MČR se vrátíme na dalším jednání, včetně soutěží na dráze.
   4. Mezistátní pětiutkání 9. 10. 2005 v Passau - Dolní Bavorsko. Proběhlo - zprávu JčKAS dosud neobdržel - stále bereme na lehkou váhu dokladování grantu KÚ na mezinárodní utkání ve smyslu podepsané smlouvy.
    Podotýkáme, že řešíme nedostatečné dokladování minulých utkání 2004, resp. 2003 s KÚ.
   5. Požadavek VS Tábor - příspěvek na Semifinále MČR dorostu na dráze dle finanční rozvahy není možný.
   6. Seznam rozhodčích - rozhodčí U, 1, 2 - platí dle evidence na www.atletika.cz p. Gryc ve svém přehledu opraví. Rozhodčí 3. třídy - oddíly provedou opravy, doplnění trvá do 16. 1. 2006.
    Z AL32 (Opavský)- semináře a školení rozhodčích 2. a 3. třídy zajišťují KAS, oddíly nahlásí zájemce do 16. 1. 2006.
   7. Oponenturní řízení k SCM, GON a ST s vedením ČAS proběhne 23. 11. 2005 v ČB Skuherského 14. - Proběhlo, za JčKAS předseda P. Novák.
   8. Pohár rozhlasu - dořešeno. Dohoda podepsaná s N. Včelnicí, AC Tábor, SOKCB TJ Chyšky, TJ Blatná.
   9. JčKAS souhlasí s vyplacením příspěvku na spojové služby: Novák 700,-, Rybák 700,-, Váňa 700,-, Gryc 500,-, Fuka 500,-, Tipka 500,-, Bor 500,- z prostředků KV ČSTV. Doklady zaslat p. Váňovi.
   10. Jednání s Vysočinou, po dohodě Rybáka a Hubáčka, bude projednání termínů soutěží.
   11. Z porady výboru ČAS spředsedy:
    1. možnosti grantové politiky - z diskuze většina KAS může uplatnit i na KP a KPD bude vytvořena skupina pro rozvoj - návrh zástupce z JčKAS
    2. zásady pro zpracování rozpočtového záměru
    3. náměty pro změny v oblasti soutěží
    4. posouzení diskuzí na webu ČAS
    5. příprava VH ČAS
    6. jak dál atletiko? (materiál TR ČAS)
    7. motivační program k MS 17

8. Rozprava

  • Schůzka JčKAS (P. Novák, J. Fuka, D. Bor, P. Váňa) se zástupci a trenéry školy. Návrh GON na 15. 12. 2005 výbor JčKAS, neakceptuje, pro kolizi s tréninky, nový návrh, v lednu 2006.
  • Připomínky ACP Olymp Brno na řešení některých záležitostí souvisejících se soutěžemi družstev a ekonomikou pro rok 2006, probrané VV JčKAS.
  • P. Urban zprovoznil administraci stránek JčKAS. Po Borovi - SCM, může záznamy v databázi upravovat i předseda a to pouze kontakty, výbor a brzy přidá oddíly a termínovku po zpracování (M. Rybák).
  • LA Sport požádal o presentace na webu JčKAS, projednáno, návrh 400,- Kč měsíčně, projedná p. Gryc s Mikešem.
  • Dne 16. 12. 2005 proběhne den otevřených dveří na GON a od 16.00 ukázkový trénink.
  • Spolupráce se střediskem tělesně postižených sportovců, projedná předseda 15. 12. 2005.
  • Vyšla nová verze programu Atletická kancelář 1.010 - 12. 12. 2005 12:12.
   JčKAS doporučuje použití softwaru AK pro zpracování výsledků z KP z důvodu načtení našich výkonů do průběžných tabulek a tím i porovnání okamžité výkonnosti, zejména před MČR.
   VV JčKAS odsouhlasil příspěvek 500,- Kč všem pořadatelům KP, uživatelům SW AK.
  • Konzultováno, jak zvýšit aktivitu ve vzdělávání a rozšiřování znalostí členů SCM v oblasti atletiky (znalost pravidel a zásad pohybu po sportovištích, získání licence pomocníka rozhodčího, získání licence (pomocníka) trenéra 4. tř.
   JčKAS opět zajistí školení trenérů 4. tř - letos absolvovalo 23, z toho 5 z SCM. Součástí školení byl i výklad pravidel.

Info z právě vyšlé brožury Hala 2006

K účasti na mistrovstvích v hale a v halových vícebojích budou technickými delegáti zařazeni závodníci, resp. závodnice: obhajující titul "Mistr, resp. Mistryně, České republiky (dále jen ČR)" z roku 2005, a to i bez splněného účastnického limitu, kteří v období od 1. dubna 2005 do dne uzávěrky přihlášky splnili účastnický limit A, resp. u soutěží v chůzi limit, stanovený pro přihlašovanou soutěž v rozpisu příslušného mistrovství. Bude-li takto zařazených závodníků, resp. závodnic, méně, než je počet startujících uvedený v následující tabulce, mohou techničtí delegáti doplnit startovní listinu do tohoto počtu o závodníky, resp. závodnice, kteří v období od 1. listopadu 2005 do dne uzávěrky přihlášky splnili účastnický limit B.

Info pro redakci Atletických listů do textu jen aktuelní tj. v zápisu tučné.

Termín další schůze: pondělí 23. 1. 2006 od 16.30 hod. v ČB.
Zaznamenal: Váňa Pavel
Zkontroloval: Novák Pavel