Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, P. Váňa, S. Gryc, J. Fuka, M. Rybák, V. Tipka
Omluveni: D. Bor
Hosté: M. Prášil, V. Hálek

Program

1. Kontrola plnění, usnesení VH

   • dokončit rozpočet KAS na rok 2006 do 20. 4. 2006 a předložit jej ke schválení VV KAS (viz příloha) - splněno
   • zpracovat smlouvu o hmotné zodpovědnosti a uzavřít ji se zodpovědnými pracovníky - splněno
   • zpracovat soupis majetku, materiálu KAS - trvá do 15. 5. 2006
   • připravit návrh výběru kandidátu do SCM - splněno výběr kandidátů SCM poslán do Prahy
   • zpracovat metodiku hospodaření včetně úhrad ze soutěže družstev i jednotlivců pořadatelům, stanovit pevné částky - do 20. 3. 2006 - splněno (viz příloha)
   • VV KAS - prostudovat zásady pro uplatnění grantu - trvá
   • určit jasnou koncepci rozvoje stadionů, stanovit priority, navázat spolupráci s komisí ČAS - zásady přes příslib z ČAS nezaslány - trvá

2. Rozhodčí

   • 12. 5. 2006 v 16.30 hod. se uskuteční seminář rozhodčích (hl. rozhodčí a vrchníci) ve Skuherského ulici, zajistí p. Hálek vč. obeslání
   • školení rozhodčích nominovaných na MČR v Táboře, bude den před MČR ve vícebojích, tj. ve čtvrtek 20. 7. 2006, školení všech nominovaných rozhodčích na tyto závody je povinné po dohodě výboru byl zamítnut návrh Tábora na pořízení oblečení rozhodčích z ekonomických důvodů ve smyslu obdrženého grantu je uvolněno 15.000 Kč na vybavení rozhodčích, za tyto peníze budou zakoupeny rozlišovací vesty s nápisem Rozhodčí na prsou každý rozhodčí nominovaný na MČR ve vícebojích bude vlastnit nová pravidla - zakoupit je možno u hospodáře p. Gryce za 70 Kč

3. Hospodaření

   • P. Gryc zajistil zpracování rozpočtu JčKAS na 2006 do 30. 3. 2006. Předloženo VV JčKAS a schváleno s plánovaným schodkem 71 000,- Kč. V rozpočtu bylo nutno zohlednit spoluúčast JčKAS při Grantech KÚ JČ (většinou 30 %), z toho soutěže se schodkovým rozpočtem 30 000,- Kč .
   • P. Gryc informoval přítomné o daňovém přiznání, které proběhlo v pořádku.
    Komise (Rybák, Tipka, Fuka) - posoudí přečerpání rozpočtu v položce mezinárodní utkání 2004 - doúčtováno i v 2005 a předloží VV KAS podklad do 20. 6. 2006.
    Komise (Novák, Bor, Gryc) - posoudí přečerpání v položce doplatek SCM 2004 - doúčtováno i v 2005 a předloží VV KAS podklad do 20. 6. 2006.

4. Informace o jednání VH ČAS

   • Na valné hromadě ČAS v Praze byla kompletní účast všech delegátů JčKAS, děkujeme. Do ČAS zvolen p. Rus jako předseda komise mládeže, za JčKAS navrhujeme do komise Michala Rybáka. VH ČAS schválila usnesení, že se orgány ČAS musí zabývat zlepšením činnosti VH a otázkou změny frekvence konání VH. Výbor JčKAS připraví podněty a náměty, návrhy uzavřít do 30. 10. 2006 pro další přípravu k projednání na VH ČAS v roce 2007. Návrhy budou prezentovány na schůzce krajských předsedů s vedením ČAS koncem roku.

5. Zajištění KP na dráze

   • Michal Rybák informoval o připravenosti k dráhovým soutěžím; řídící soutěží vč. kontaktů, vydávání zpravodajů řídících a distribuce medailí a diplomů pořadatelům: výbor JčKAS upozorňuje všechny řídící soutěží a pořadatele o včasné rozesílání zpravodajů a propozic, pořadatelé si musí předem u p. Váni zajistit diplomy a medaile.
    Brožura Jč atletika 2. část, zaslána všem oddílům mailem.

6. Různé

  • informace ohledně plánované rekonstrukce stadionu Sokol ČB, která s největší pravděpodobností nebude lotos k dispozici
  • žádáme výbor N. Včelnice, aby předložil do 15. 5. 2006 ceník za poskytování kamery
  • tiskopisy Přestupy a Hostování a tiskopisy k registrování jsou k dispozici u sekretáře, p. Váni
  • ml. žactvo rozděleno do 2 skupin (viz. Jč. atletika 2. část)

Příští jednání se uskuteční v Táboře, termín a místo budou upřesněny po dohodě s D. Borem ve vazbě na přípravu MČR.

Zaznamenal: Váňa Pavel
Zkontroloval: Novák Pavel