Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P. Novák, V. Tipka, D. Bor, J. Fuka, D. Tycová , M. Rybák
Omluveni: S. Gryc, P. Váňa
Hosté: M. Prášil, L. Vacek, B. Váňová, František Janeček

1. Program

   • Mezinárodní utkání s Bavorskem, Rakouskem a Vysočinou - mezinárodní utkání 5-ti utkání pořádal Písek 12. 10. 2008. Předseda p. Novák poděkoval pořadatelskému oddílu Atletika Písek za dobrou práci, kterou věnoval přípravě i vlastnímu zabezpečení MU. Poděkování zaslouží i p. P. Průša a p. Putschögl za vkusný doprovodný program a dobrou náladu, nemenší poděkování patří i rozhodčím a technické četě. Od června pobíhala jednání pořadatele z Písku se zástupci JčKAS, k dojednání proposic, disciplín a časový program. Pořadatel - Písek, seznámí výbor s rozborem finančního zajištění zašle písemně do 15. 11. 2008 podklady (vyhodnocení grantu KU).

2. Hospodaření

   • Ekonomická komise KAS, tj. předseda a hospodář KAS, připraví zprávu o čerpání rozpočtu KAS k 31. 12. 2008, informace k plnění příjmů a vydání grantů od KÚ, zásady pro zpracování rozpočtového záměru pro rok 2009 - do 30. 11. 2008.
   • KP jednotlivců 2009 - závody v hale. Jednotlivci startují na náklady svých oddílů. Pořadatel má právo vybrat startovné ve výši 30,- Kč, s tím, že odvede à 10,- Kč JčKAS za každý start na krytí nákladů.
   • V roce 2009 bude s pořadatelem sepsaná dohoda o pořádaní KPJ, tak i KPD na částku dle Rozpočtu na r. 2009 pro jednotlivé soutěže: JčKAS poskytne pořadateli utkání v hale v Praze 10 000,- Kč (na rozhodčí a dopravu). KPJ - nejml. žactvo, návrh Nová Včelnice 4 000,- Kč.
   • Granty KU - Nové žádosti za JčKAS na 2009 připraví p. Rybák, dále ve spolupráci s pí. Tycovou provede dokladování přidělených v letošním roce tj. 25 000,- Kč na KPJ mládež a 30 000,- Kč na MU 5-ti utkání.

3. Soutěžní komise

   • Vyhodnocení soutěží (tabulky) rozešle na oddíly i p. Tipkovi a pí. Renzové na ČAS. Dále p. Rybák zpracuje vyhodnocení soutěží v kraji. Na příští schůzi v JčKAS projednat připomínky k soutěžím v 2008 vč. nespokojenosti s vyhlášením nejlepších v KPD dorostů a juniorů! Všem mladým atletům se jako předseda omlouvám, zejména za nedotažení dohody, vyhlášení společných KPD. Problém chce větší prostor na rozbor a proto se k němu vrátíme. M. Rybák připraví a rozešle přihlášky pořadatele KP a KPD (návrh v 1. alternativě) a také materiál k řízené diskuzi na JčKAS. Příští schůze se bude, rozšířená o pořadatele KP v 2009, zejména haly a KPJ. Na výboru JčKAS budou projednané jen písemné (mailové) připomínky a náměty. Hala je zamluvena na 17. ledna 2009 na společné KP v hale staršího a mladšího žactva a 24. ledna 2009 muži, ženy a dorosty OPEN.

4. Rozhodčí

   • VV řešil částečný nesoulad SŘ a nominací KR v počtu rozhodčích a dospěl k názoru, že příspěvek pořadateli dle dohod je v relaci s ekonomickou situací v ČAS a KAS a je dostatečný pro řádné uspořádání utkání.
   • Každý HR má na počet rozhodčích jiný metr. Někdy stihnou rozhodčí i více disciplín vzhledem k malému počtu závodníků tak, že nakonec je vše OK a ty samé závody při velkém počtu závodníků by se nezvládly. Dokud byl HR z pořádajícího oddílu, tak si vystačil i s menším počtem rozhodčích. VV trvá na dohodě delegovat HR z nepořádajícího oddílu.

5. Informace z ČAS

   • Podal předseda p. Novák, zejména informoval:
    • Výbor ČAS projednal předložený návrh pořadu valné hromady ČAS svolané na sobotu dne 4. dubna 2009 a souhlasil s ním.
    • Výbor ČAS vyhlašuje volební kampaň pro volby do orgánů ČAS na čtyřleté období od roku 2009 a žádá všechny atletické oddíly a kluby, sdružené v ČAS, ale také předsednictvo ČAS a krajské atletické svazy, aby se odpovědně zabývaly přípravou a návrhem kandidátů do orgánů ČAS a návrhy kandidátů připravovaly v souladu s volební řádem valné hromady ČAS.
    • Výbor ČAS projednal materiál předsedy LKAS S. Skalického "Pravidla atletiky a rozhodčí".
    • Výbor ČAS projednal zprávu předsedy komise mládeže V. Rusa "Změny v Poháru rozhlasu".
    • Výbor ČAS rozhodl zrušit veškerou dostupnou evidenci rozhodčích na webových stránkách ČAS i KAS a zveřejňovat pouze delegace rozhodčích.
    • Předseda ekonomické komise ČAS Dr. Vladimír Tikal informoval o financování ČAS.
    • Předseda Dozorčí rady ČAS Dr. Viktor Trkal předal členům Výboru ČAS "Zprávu o kontrolní činnosti DR od zasedání Výboru ČAS 30. dubna 2008". DR uspořádá třetí seminář pro krajské revizory 29. listopadu 2008 od 11 hodin v sekretariátu ČAS.
   • Běžecký pohár mládeže 2008 - finále, připomínka předsedy, přesto, že chápe postoj trenérů k této akci, požádal o přihlášky Jč. běžců a skutečnost - jediný běžec Jacob Tony Kordutch z 4DVCB, dohoda proplatit CP do Pardubic.
   • Podzimní přestupní termín od 1. do 30. listopadu 2008 a tak si Vás dovolujeme upozornit, že pro letošní rok můžete používat jen nové tiskopisy (tzn. výhradně pro přestupy).

6. Zpráva SCM

   • V příloze posílám zpravodaj SCM, kde jsou informace k čerpání finančních prostředků za rok 2008 a informace k nově zařazeným, jejichž seznam se bude schvalovat na semináři trenérů ČPTM v Nymburce v příštím týdnu. Na základních oponenturách nyní v Táboře se však nedá předpokládat, že by seznam doznal výrazných změn. Dovoluji si Vás požádat o spolupráci při zajištění včasného a správného vyúčtování finančních prostředků a přípravu základních dokladů pro zařazení - souhlas se zařazením a zdravotní prohlídka, jejichž termíny jsou rovněž uvedeny ve zpravodaji. V případě, že by byly nějaké nejasnosti k čerpání a fakturování, jsem Vám k dispozici a ještě jednou prosím o včasné zaslání podkladů. Bude platit - čím dříve zašlete správné vyúčtování, tím dříve obdržíte peníze. Informace zpracuje David Bor a budou přílohou příštího zápisu.

7. Příprava MU s Rakouskem a Bavorskem a Vysočinou

   • V Písku se konalo tradiční 5-utkání atletické mládeže sousedících zemí. Z jihočeských týmů dokázaly zvítězit žákyně. Dorostenky a chlapecká družstva se neprosadila. Určitou vadou na kráse bylo, že nebyla technická porada. Návrh nominace proveden na minulém VV JčKAS a pan P. Váňa prováděl korekce v nominaci dle korespondence s nominovanými a konzultacích s trenéry i  P. Novákem.
   • Pavel Fleischmann, Tomáš Purman a Jana Vaňková odvedli dobrou práci a patří jim poděkování, nyní provedou do 15. 11. vyhodnocení, podklad pro vyhodnocení grantu KU. (Rudolf Blažek se rodinných důvodů omluvil, přesto i on ho dodá). Oddíly doplní chybějící CP svých atletů na dopravu na MU rovněž do 15. 11. 2008, jedná se zejména o SOKCB, BECHY a MILEV.

8. Různé

  • Oponenturní řízení s vedením ČAS proběhlo 6. 10. 2008 v budově na atletickém stadionu v Táboře. Schůzka JčKAS se zástupci GON a trenéry školy, dle jednání na oponenturním řízení, proběhne 3. 11. 2008. Vzhledem k tomu, že vše podstatné bylo probrané v Táboře, po dohodě s Bahenským a Najbrtem se zrušila.
  • M. Rybák připraví a rozešle přihlášky pořadatele KP a KPD (návrh v 1. alternativě) a také materiál k řízené diskuzi na JčKAS. Příští schůze se bude, rozšířená o pořadatele KP v 2009, zejména haly a KPJ. Na výboru JčKAS budou projednané jen písemné (mailové) připomínky a náměty.
  • Zástupce Dr. František Janeček se před schůzí JčKASu, sešel s předsedou. Na neformální schůzce bylo probráno hodnocení práce JčKAS na DR. Pak byl hostem VV a na jeho připomínku, že je málo schůzí JčKASu, bylo konstatováno VV, veškeré úkoly zvládáme i při 7 - 8 schůzích za rok.
  • Valná hromada JčKAS - proběhne 20. 2. 2009 v 16.00 h a zřejmě volební, místo upřesníme. Odpovídá sekretář Pavel Váňa.
  • Atlet JČ roku 2008 - návrh leden 2009 ve Veselí n. Lužnicí; přesné datum bude na příští schůzi JčKAS, anketní lístky připraví p. Tipka a budou zaslány na oddíly.
  • LODM Tábor - další jednání 6. 11. 2008 v Táboře, rozšířené o garanty sportů.
  • Schůze JčKS ČSTV, rozšířená o předsedy KS, bude 13. 11. 2008 v 15.30 h.
  • Výbor projednal žádost o vrácení startovného za odhlášená družstva a nesouhlasí ve smyslu rozhodnutí z 12. 5. 2008.
  • Z tisku: "Třeboň buduje i nový atletický ovál. Práce si vyžádají zhruba 14milionů. Na atletickou čtyřdráhu, zázemí pro skok do výšky a skok daleký nebo sektor, kde se bude vrhat koulí".

Příští schůze se bude konat 8. 12. 2008 v 16.30 hod. a bude rozšířena o možné pořadatele KP.

Zpracoval: Novák Pavel