Jihočeský krajský atletický svaz

Přítomni: P.  Novák, V.  Tipka, D.  Bor, D.  Tycová, M.  Rybák, P.  Váňa
Omluveni: J.  Fuka, S.  Gryc
Hosté: M.  Prášil, L.  Vacek

1. Program

   • Valná hromada JčKAS - proběhne 20.  2.  2009 v 16. 00 v ČB, Ruby Caffé, roh Hradební a Plachého ulice.
   • Výbor JčKAS žádá oddíly a kluby JčKAS o návrh kandidátů na předsedu a členy výboru JčKAS a revizora. Projednán a schválen Jednací řád valné hromady JčKAS.
   • Valná hromada JčKAS: schválen program a příprava VH, VH řídí p. Rybák, přivítá hosty a proběhne schválení jednacího řádu, programu, proběhne volba volební, mandátové a návrhové komise - návrhy p. Fuka.
    • návrh kandidátů k volbám do VV JčKAS, a presentace
    • kontrola usnesení z VH z roku 2008 - přednese p. Novák
    • zpráva o činnosti 2008 - přednese p. Novák
    • zpráva o hospodaření JčKAS v roce 2008 zpracuje pí. Tycová - přednese p. Novák
    • volby VV JčKAS, volí se předseda, 6 lenů a revizor
    • zpráva volební komise, vyhlašuje výsledky voleb
    • zprávu soutěžní komise přednese p. Rybák
    • zpráva o SCM - přednese p. Bor
    • zpráva komise rozhodčích - přednese p. Vacek
    • zpráva revizora - přednese p. Prášil
    • diskuse k předchozím bodům, řídí p. Rybák
    • volba delegátů na valnou hromadu ČAS 4. dubna 2009
    • vystoupení hostů
    • návrh na usnesení a po připomínkách schválení

2. Hospodaření

   • Hospodářka KAS přednesla zprávu o čerpání rozpočtu KAS k 31. 12. 2008, a bude jako podklad pro jednání VH, bohužel nejen díky ČAS(snížení částky na činnost o 25%) jsme v mínusu. Zejména nekázeň oddílů, pozdní fakturace i z počátku roku, před převzetím funkce (4. 4. 2008).
   • V roce 2009 bude s pořadatelem opět sepsaná dohoda o pořádaní KPJ, tak i KPD na částku dle Rozpočtu na r. 2009 pro jednotlivé soutěže.

3. Soutěžní komise

   • Na oddíly zaslaná další verze termínovky 2009, bude doplněna o tabulky soutěže družstev dle přihlášek oddílů, odpovídá M. Rybák. Dráhová termínovka může být ještě diskutována nejpozději do jednání VH.

4. Rozhodčí

   • Komise rozhodčích zajistí nominaci na dráhu 2009, podklad bude zaslán mailem odpovídá p. Vacek. Dále dopracuje aktualizaci aktivních rozhodčích (dle připomínek oddílů). Dále formou tabulky vyhodnotí zprávy z KP (počet V/R) pro vytvoření optimálního počtu rozhodčích pro sezónu 2009 a tím i finanční nárok.

5. LODM Tábor 2009

   • Olympiáda dětí a mládeže se uskuteční 24. 6. - 27. 6. 2009 v Táboře. Na jednání s KÚ bylo dohodnuto oblečení, obdobné roku 2007. Akce se může zúčastnit 10 st. žáků a 10 st. žákyň, 8 ml. žáků, 8 ml. žákyň, ale celkem jen 34. Atleti budou vybráni do termínu VH, tj. 20. 2. 2009, dle loňských a letošních výkonů. Návrh přislíbil R. Blažek.

6. Informace z ČAS

   • Metodická komise ČAS připravuje školení trenérů atletiky III. třídy. Školení se uskuteční formou konzultací ve dvou termínech a to konzultace "A" 13. - 16. 3. 2009 a konzultace "B" v termínu 3. - 6. 4. 2009, přihlášky do 31. 1. 2009. Zájemci o školení II. třídy přihlášky nejpozději do 15. února 2009.
   • Letos v kraji opět proběhne Školení trenérů IV. třídy, uspořádá JčKAS zřejmě v dubnu. Zájemci, hlaste se na adresu předsedy, určeno zejména pro 16 až 18 leté atlety.
   • Poslední výzva atletickým klubům a oddílům. Soutěžní komise ČAS upozorňuje atletické kluby a oddíly, že pokud mají zájem o uvedení svých závodů konaných po 1. dubnu 2009 v termínové listině ČAS pro rok 2009 a v rozpisech tradičních závodů, musí nejpozději do 1. února 2009 zaslat příslušné podklady.
   • Pozvánka na Mezinárodní mítink 26. února, Praha O2 Aréna.

7. Různé

  • Do dnešního dne chybí ČAS a JčKAS přihlášky k činnosti od TABOR, ACTAB, SKPCB, VESEL, TREBO, JITRE - žádáme o urychlené zaslání do 2. 2. 2009, jinak nebudou delegáti VH s HR.
  • Atlet JČ roku 2008 - 30. leden 2009 ve Veselí n. Lužnicí, tabulky 2008 zpracoval p. Tipka, a budou předány po vyhlášení.
  • Připomínám správci webových stránek p. Urbanovi doplnit kontakt www.olympic.cz/odm2009.

Příští schůze se bude dohodnuta po volební VH.

Zpracoval: Novák Pavel